LICEUL TEHNOLOGIC “SIMION BĂRNUŢIU” CAREI

  

 Secţiunea a 4-a


 Îndatoririle elevilor


Art.110. Elevii din învăţământul de stat şi particular au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti la                fiecare disciplină de studiu şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare.


Art.111.

 (1) Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ, cât şi             în afara ei.

 (2) Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:

    a) legile statului;

    b) prezentul regulament şi regulamentul intern;

    c) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;

    d) normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor;

    e) normele de protecţie civilă;

    f) normele de protecţie a mediului.


Art.112. Este interzis elevilor:

          a) să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.;

          b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;

      c) să aducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la              independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;

       d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ              sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor;

          e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;

          f) să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, băuturi              alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc;

      g) să introducă, în perimetrul unităţii de învăţământ, orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum           muniţie, petarde, pocnitori etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a              colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ;

          h) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;

          i) să utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor;

      j) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de              învăţământ;

          k) să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare;

          l) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de              personalul unităţii de învăţământ.

Art.113. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor/învăţătorilor              pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare în legătură cu situaţia şcolară.

      

      Art.114. Elevii din învăţământul preuniversitar de stat trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite                gratuit şi să le restituie în stare bună,  la sfârşitul anului şcolar


  Secţiunea a 5-a

 Recompensarea elevilor


Art.115. Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin                comportare exemplară pot primi următoarele recompense:

a) evidenţiere în faţa colegilor clasei;

b) evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral;

c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite pentru care elevul este          evidenţiat;

d) burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi economici sau de sponsori;

e) premii, diplome, medalii;

f) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din  ţară şi din          străinătate;

g) premiul de onoare al unităţii de învăţământ.


Art.116.

(1) Acordarea premiilor elevilor la sfârşitul anului şcolar se face la nivelul unităţii de învăţământ, la           propunerea dirigintelui, a consiliului clasei, a directorului şcolii.

(2) Se pot acorda premii elevilor care:

      a) au obţinut primele trei medii generale pe clasă, dar nu mai mici de 9.00; pentru următoarele trei medii se pot          acorda menţiuni;

       b) s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;

  c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate la          nivel local, judeţean, naţional sau internaţional;

   d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;

   e) au avut, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.

 (3) Se pot acorda premii şi pentru alte situaţii prevăzute de regulamentul intern al unităţii de învăţământ.


Art.117. Unitatea de învăţământ şi alţi factori pot stimula activităţile de performanţă ale elevilor la nivel                local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din partea consiliului reprezentativ           al părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale etc.